Darmowa gra planszowa Brama: Pojedynek

Oddaję głos koledze Devisto:

Cześć
Dziś mam do zaprezentowania i sprezentowania grę planszową. Tak, kompletną, rozbudowaną i darmową grę planszową. Podczas zabawy wcielisz się w potężnego maga, któremu na drodze do zasobów stoi równie potężny przeciwnik. Wykorzystaj swoje zaklęcia by siać zniszczenie, przywoływać potężne stwory i przekształcać pole bitwy tak, by wspierało Twoje plany. Pamiętaj jednak, że przeciwnik nie ma zamiaru się poddać i na pewno coś szykuje.
Darmowe pliki Bramy: Pojedynek znajdziesz na końcu tego wpisu. Gra jest za darmo, nie znajdziesz też nigdzie płatnych dodatków, zawierających przesadzone karty, zdolne samodzielnie wygrać grę. Z czasem będę publikował dodatki, równie darmowe co pakiet startowy, ale to tajemnica.
Co ważne pliki są przyjazne drukarce: nie posiadają pożerających tuszu i tonerów grafik, prawie wszystko jest czarne. Dzisiejszy wpis nie zawiera fabuły, jedynie prezentuje projekt. Miłej gry.

Gościnny występ Onslo: Kreator Krain.

Po roku cięż­kiej pracy, oto jest — Kre­ator Krain. Pro­jekt, któ­rego idea naro­dziła się mniej wię­cej w marcu 2013 roku, dopro­wa­dzony został do szczę­śli­wego końca. W wasze ręce, dro­dzy czy­tel­nicy, odda­jemy pod­ręcz­nik zawie­ra­jący pra­wie 60 stron tre­ści. Z dumą możemy powie­dzieć, że pod­ręcz­nika nie powsty­dzi­łoby się nie­jedno wydaw­nic­two. A mimo to, całość została osią­gnięta dzięki wol­nej woli i samo­za­par­ciu ludzi two­rzą­cych pro­jekt, w tym głów­nie Onsla – bo jak już wiele razy powta­rza­li­śmy, jeśli autor sam nie zadba o roz­wój wła­snego dzieła, nie zrobi za niego tego nikt inny.
Dla przy­po­mnie­nia i dla tych co pierw­szy raz sły­szą o Kre­ato­rze – jest on pro­stym narzę­dziem, a zara­zem grą, do two­rze­nia wła­snych świa­tów fan­tasy. Tak jak w kla­sycz­nych sesjach RPG, tak i tutaj gra­cze wcie­lają się w pewne posta­cie. Są to Guber­na­to­ro­wie, któ­rzy nad­zo­rują fik­cyjne pań­stwo, domyśl­nie nazy­wane Kró­le­stwem. Kró­le­stwo ist­nieje na początku tylko z nazwy; pro­win­cje, wszel­kie gil­die, a nawet reli­gie – to wszystko dopiero nabie­rze kształtu. Za pomocą punk­tów i licy­ta­cji, Guber­na­to­ro­wie uroz­ma­icają swoje tereny i orga­ni­za­cje o cie­kaw­sze ‘ficzery’, jed­no­cze­śnie rywa­li­zu­jąc z innymi o te naj­lep­sze. Można też wpły­wać na pro­win­cje sąsia­dów zsy­ła­jąc im różne nie­szczę­ścia i kło­poty. Celem dzia­łań jest stwo­rze­nie kra­iny, do któ­rej każdy może coś dodać lub coś zmie­nić, a wszystko po to, by móc od razu pro­wa­dzić w niej przy­gody. Kre­ato­rem nie rzą­dzi jakaś skom­pli­ko­wana mecha­nika, dzięki czemu jest on kom­pa­ty­bilny z więk­szo­ścią uni­wer­sal­nych sys­te­mów. Dodat­kowo, w pod­ręcz­niku znaj­dują się zasady opcjo­nalne zwięk­sza­jące wpływ gra­czy na wygląd Kró­le­stwa i ota­cza­ją­cych go ziem. Dzięki takiej for­mule Kre­ator Krain świet­nie nadaje się na wpro­wa­dze­nie do świata gier fabu­lar­nych, a także pozwala na stwo­rze­nie małego set­tingu, który wraz z roz­wo­jem kam­pa­nii będzie ewo­lu­ował. Nawet jeśli MG ma swój autor­ski sys­tem już gotowy, Kre­ator pozwoli mu nieco lepiej roz­pi­sać wszel­kie narody i kraje, a gra­czom da moż­li­wość pomocy w jego kon­struk­cji. Mistrz Gry będzie zado­wo­lony, a gra­cze nie będą czuli się obco two­rząc swoje posta­cie do świata autorskiego.

Down­load:

Media­Fire

Google Drive

Gościnny występ Salama

Witam wszyst­kich czy­tel­ni­ków, nazy­wam się Tomasz Widziń­ski, znany także jako Salam. Mam przy­jem­ność ogło­sić, że nastę­puje ofi­cjalny koniec prac nad Kró­le­stwami, które oddaję wam do użytku. Pierw­sze kroki w pro­jek­cie posta­wi­łem w paź­dzier­niku ubie­głego roku, kiedy zawie­si­łem two­rze­nie innej gry, pt. Tysiąc ple­mion. Pro­jekt paro­krot­nie ewo­lu­ował, cza­sem z szyb­ko­ścią kilku zmian w ciągu tygo­dnia, za co z tego miej­sca prze­pra­szam wszyst­kich inte­re­su­ją­cych się i wspie­ra­ją­cych mnie w pro­ce­sie two­rze­nia. Sam bym się iry­to­wał, gdyby zasady, które prze­czy­ta­łem i sko­men­to­wa­łem, po dwóch dniach były zastą­pione innymi.

Kró­le­stwa miały być i są narzę­dziem do two­rze­nia set­tin­gów. Ich pod­sta­wo­wym zada­niem było stwo­rze­nie wie­lo­wy­mia­ro­wej histo­rii kró­lestw, państw i nacji (zało­że­nie, że 1 tura to 10 lat), spój­nej i bazu­ją­cej na wza­jem­nych rela­cjach. Od lat mier­ziło mnie two­rze­nie histo­rii jed­nego pań­stwa, by potem pisać osobną dla dru­giego i ewen­tu­al­nie w jakiś spo­sób je łączyć. Stało się to moż­liwe dzięki Kró­le­stwom, gdyż nie jest to tylko narzę­dzie, ale rów­nież gra, pod­czas któ­rej two­rzymy histo­rie naszych państw. Oprócz tego zało­że­nia, po zakoń­cze­niu gry dosta­niemy do ręki kolejne ważne infor­ma­cje, takie jak: sytu­acja poli­tyczna, siła armii, poziom zabu­dowy infra­struk­tury, liczbę miesz­kań­ców, nie­wol­ni­ków (jeśli są) oraz ilość wyjąt­ko­wych osób, zwa­nych tu specjalistami.

Można śmiało powie­dzieć, że zakoń­cze­nie gry w Kró­le­stwa jest w zasa­dzie począt­kiem zabawy. Otrzy­mamy pewien obraz świata, nic zatem nie sta­nie na prze­szko­dzie, aby w tak stwo­rzo­nych realiach zagrać korzy­sta­jąc z dowol­nej mecha­niki. Co wię­cej, można nie tylko grać w aktu­al­nym obra­zie, ale rów­nież poba­wić się retro­spek­cją, mamy prze­cież bogatą historię.
Należy oddać cześć wspa­nia­łym oso­bom, które spo­tka­łem na forum MGF, a któ­rych rady czę­sto dia­me­tral­nie zmie­niały mój pogląd na stan rze­czy. Będą to Ska­ven­loft, Sid­son, Seth, Ara­ven, Fen­wyn, Gar­fields, Avnar, a także każdy kto komen­to­wał, a kogo nie wymie­ni­łem w czo­łówce. Bez was, moi dro­dzy, jesz­cze długo pra­co­wał­bym nad tym projektem.
Z cza­sem two­rze­nia zgrał się kon­kurs, Rzut na Ini­cja­tywę, wyda­nie trze­cie, do któ­rego przy­stą­pi­łem i pod któ­rego warunki sta­ra­łem się budo­wać grę. Roz­strzy­gnię­cie już nie­ba­wem, 05-06-2014, zatem trzy­maj­cie kciuki.
PS: Od razu rów­nież zapo­wiem, że trwają już prace nad dwoma samo­dziel­nymi dodat­kami do Kró­lestw. Pierw­szym z nich będzie Gene­ra­tor Kró­lestw, dzięki któ­remu znacz­nie posze­rzy się wie­dza o kró­le­stwie, o aspekty takie jak: forma spra­wo­wa­nej wła­dzy, cha­rak­ter miesz­kań­ców, podział admi­ni­stra­cyjny, ukształ­to­wa­nie terenu z pozio­mami zagro­żeń, reli­gia oraz wiele innych cen­nych infor­ma­cji. Celem Gene­ra­tora Kró­lestw w połą­cze­niu z Kró­le­stwami będzie utwo­rze­nie kom­plet­nego świata, a przy­naj­mniej tego wycinku, w obrę­bie któ­rego będą roz­gry­wane sesje. Gene­ra­tor może być wyko­rzy­stany rów­nież nie­za­leż­nie od Kró­lestw. Drugi pla­no­wany doda­tek to Poszu­ki­wa­cze Przy­gód. Jest to autor­ska mecha­nika do gra­nia w dowol­nym set­tingu typu gene­ric fan­tasy. Dedy­ko­wana jest jed­nak do gra­nia w świe­cie powsta­łym pod­czas gry w Kró­le­stwa, gdzie w spo­sób płynny można przejść z odgry­wa­nia boha­tera do władcy i swo­bod­nie poru­szać się mię­dzy Kró­le­stwami a Poszu­ki­wa­czami. Dzia­ła­nia gra­czy będą miały swój wydźwięk w histo­rii jaka zosta­nie dopi­sana do księgi kra­iny wraz z kolej­nymi ‘glo­bal­nymi’ turami Królestw.

Kró­le­stwa — Podręcznik

Kró­le­stwa — Temat Projektu


Tester pilnie poszukiwany!

Dzięki wsparciu sirafina udało się przygotować moduł ZunTzu zawierający wszystkie niezbędne elementy do rozgrywek w prototypową wersję FUX'a.


FUX jest grą kościaną z ograniczoną losowością (SIC!), umożliwia zabawę 2 do 4 graczy, czas partyjki to jakieś 10-20 minut na gracza, gra przypomina trudnością mieszankę warcabów z WP:Konfrontacją, lekko przygodowy klimat, draft i zmienne umiejętności gracza.

Jeśli chciałbyś wziąć udział w testach on-line i pomóc w szlifowaniu mechaniki i balansowaniu możliwości zgłoś się na forum planszowkionline w tym temacie.

Zapraszam serdecznie.

Anonimy

Ha ha!
Kilka głosów na temat mojego działania blogowo-projektowego spowodowało, że pomysł podoba mi się coraz bardziej.

Elementalion: przygodowa gra planszowaWszystkiego dobrego!
Z okazji nowego roku postanowiłem sobie, że szczerze spróbuję zebrać w jednym miejscu pomysły do gry przygodowej którą sklejam już od kilku dobrych lat.

Kanibal Korps


Pomysł na grę jest odpadem z mechaniki Bachusa, wyewoluował w samodzielny projekt.

Logiczna gra kafelkowa Print&Play, dla 2-4 osób na ok. 15 minut.